Dowiedz się czym są poszczególne rodzaje badań UX oraz jaką rolę pełnią w nich respondenci. Sprawdź ile badań UX wykonał nasz zespół UX w 2022 roku. Respondenci w badaniach UX w 2022 roku byli w centrum działań naszego Teamu Badawczego.

W 2022 roku nasz Team UX odmienił słowo „respondenci” przez wszystkie przypadki kilka tysięcy razy. To wszystko za sprawą faktu, że w minionym roku odbyliśmy znaczną liczbę różnego rodzaju spotkań z respondentami w procesach UX-owych. Dzięki sporej ilości badań zmierzyliśmy się z wieloma zagadnieniami, wyzwaniami oraz problemami badawczymi, które w znacznym stopniu poszerzyły nasze doświadczenie produkcyjne w tym zakresie. Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę narzędzi, które wykorzystywaliśmy oraz podsumowanie liczbowe w ich ramach.

Warsztaty UX

Warsztat UX to narzędzie pozwalające na określenie wymagań projektowych, ram projektowych oraz obszarów funkcjonalnych z Klientem. Warsztat dodatkowo umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń i zadań, których efektem / produktem są fundamentalne założenia projektowe. Tutaj przeczytasz więcej o Warsztatach UX.

Uczestnikami podczas naszych Warsztatów UX są zazwyczaj nasi Klienci. Ich rola podczas warsztatów polega na ustrukturyzowaniu posiadanej wiedzy na temat swojej organizacji lub produktu cyfrowego w czasie opracowanych przez nasz zespół ćwiczeń warsztatowych. 

W 2022 roku przeprowadziliśmy w sumie 16 Warsztatów UX, które łącznie trwały 64 godziny robocze. Każdy organizowany przez The Humans Warsztat UX jest prowadzony przez minimum 2 moderatorów UX oraz kierownika projektu po naszej stronie.

Badania FGI

Badanie FGI, czyli zogniskowany wywiad grupowy, to optymalne narzędzie dla pogłębienia i zebrania wiedzy od grupy użytkowników / respondentów. Tutaj przeczytasz więcej o Badaniach FGI.

Respondenci podczas badań FGI współpracują z moderatorami w grupie, według wcześniej opracowanego i dokładnie zaplanowanego scenariusza badawczego. Udane badanie FGI to spotkanie, na którym wywiązała się dyskusja między respondentami na dany temat lub zagadnienie. Podczas dyskusji udaje się zebrać najcenniejsze informacje.

W 2022 roku przeprowadziliśmy w sumie 20 badań FGI, które łącznie trwały 80 godzin roboczych. Każde organizowane przez The Humans Badanie FGI jest prowadzone przez minimum 2 moderatorów.

Badania IDI

Badanie IDI, czyli pogłębiony wywiad indywidualny to najbardziej efektywne narzędzie pozwalające na zebranie wiedzy od poszczególnych respondentów w formie rozmowy indywidualnej. Tutaj przeczytasz więcej o Badaniach IDI.

Rolą respondentów podczas badań IDI jest odpowiadanie na pytania według wcześniej opracowanego scenariusza badawczego. Badanie indywidualne daje możliwość nawiązania lepszej relacji z respondentem i zebrania takiego rodzaju wiedzy, którą trudno byłoby pozyskać za pomocą badania FGI lub ankiety CAWI (indywidualny charakter badania sprawia, że respondentowi łatwiej dzielić się informacjami o swoich problemach z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych).

W 2022 roku przeprowadziliśmy w sumie 35 badań IDI, które łącznie trwały 140 godzin roboczych. Każde organizowane przez The Humans Badanie IDI jest prowadzone przez minimum 2 moderatorów. Respondenci w badaniach FGI UX 2022 pełnili kluczową rolę.

W 2022 roku przeprowadziliśmy w sumie 35 badań IDI.

Internetowa ankieta CAWI

Ankieta internetowa CAWI to badanie prowadzone za pomocą ankiety elektronicznej do samodzielnego wypełniania. Ankieta może być osadzona wewnątrz serwisu / platformy online lub aplikacji mobilnej, z której korzystają respondenci. Celem badania jest zebranie wiedzy ilościowej, a kwestionariusz, który wypełniają respondenci, może agregować zagadnienia takie jak wiedza dotycząca parametrów częstotliwości, różnych poziomów preferencji i ocen określanych na podstawie skali liczbowej.

Tutaj przeczytasz więcej o Ankietach CAWI.

W 2022 roku przygotowaliśmy w sumie 6 ankiet CAWI, w których łącznie wzięło udział 1372 respondentów. Każda opracowywana przez The Humans ankieta CAWI zawiera wcześniej opracowany scenariusz pytań.

Raporty badawcze UX

Raporty badawcze to obszerne dokumenty spinające zebraną wiedzę z całej Fazy Discovery projektu. Mają one zazwyczaj formę interaktywnego dokumentu PDF. Każdy opracowywany przez The Humans Raport UX zawiera szczegółowo opisane:

– metodologię badań,

– cele badawcze,

– metryki badawcze,

– narzędzia badawcze,

– obszary badawcze,

– charakterystykę respondentów,

– stany emocjonalne respondentów,

– wyniki badań,

– tablice porównawcze (w przypadku badań ilościowych).

W 2022 roku opracowaliśmy w sumie 6 Raportów badawczych UX, których łączna liczba stron wyniosła ponad 820.

Podsumowanie – Respondenci w badaniach UX 2022

W procesie UX-owym, jaki stosujemy w The Humans badania odgrywają kluczową rolę. Specyfika projektu oraz wydobycie wartościowej wiedzy wymagają nie tylko dobrania odpowiednich narzędzi badawczych, ale również określenia charakterystyki respondentów w celu ich prawidłowego zrekrutowania. W obszarze badań UX-owych, których celem jest tworzenie, optymalizacja oraz wdrażanie produktów cyfrowych, prawidłowe zorganizowanie Fazy Discovery ma fundamentalne znaczenie podczas wszystkich kolejnych faz projektowych. Poniżej prezentujemy kilka podsumowań liczbowych z przeprowadzanych przez Faz Discovery w 2022 roku:

  • 1567 respondentów w sumie wzięło udział w naszych badaniach,
  • 824 strony Raportów badawczych,
  • 249 godzin roboczych rozmów z respondentami,
  • 426 pytań badawczych.