Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: thehumans.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: The Humans sp. z o.o. Kopernika 36B/2 Łódź
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@thehumans.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów / Klientów.

Zgodnie z art. 13  i 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych:  Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane będą  w celu:

 • zawarcia / wykonania umowy,
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Przepisy Ustawy i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności:

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy / wykonania umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom 

i organom publicznym w szczególności: zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, ZUS, KRUS oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny dostawca programu do prowadzenia / wystawiania dokumentów księgowych, zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzne biuro finansowo – kadrowe. 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres trwania stosunku prawnego aż do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń w tym przez okresy prawem określone, w szczególności:

5 lat zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, 

6 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny.

Prawa osoby której dane dotyczą: 

Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z innych źródeł:  W przypadku osób wchodzących w skład zarządów spółek, osób ustanowionych pełnomocnikami, osób upoważnionych do reprezentowania w zakresie zawarcia / wykonania umowy, osób wyznaczonych do kontaktu, osób wyznaczonych do realizacji kontraktu – informujemy, iż ich dane pozyskane zostały od potencjalnego kontrahenta / klienta w związku z zawarciem / wykonaniem umowy. 

Klauzula Informacyjna dla Pracowników.

Zgodnie z art. 13 RODO ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
[dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane będą  w celu:

 • zawarcia / wykonania umowy o pracę,
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyraziła Pani/Pan  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Ustawa z dnia 09 lipca 2003 r., o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie danych związanych z zatrudnieniem jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa,  w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w których podanie danych ma charakter dobrowolny, z konsekwencją tego, iż ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia przez pracownika. 

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom 

i organom publicznym w szczególności: zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, ZUS, KRUS, GIS oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny dostawca usług komunikatora, zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzne biuro finansowo – kadrowe. 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz okresy prawem określone, w szczególności:

 • 50 lat zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 10 lat zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 50 lat zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • 10 lat zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • 5 lat zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 5 lat zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • 3 lata zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • 1 rok zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • 6 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny.

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG.

Klauzula Informacyjna dla Praktykantów / Stażystów / Wolontariuszy.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej „Rozporządzenie”) informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy / Porozumienia dotyczącego stażu / praktyki / wolontariatu.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora

art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

Ustawą Kodeks Cywilny z dnia 26 kwietnia 1964r.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy / wykonania umowy dotyczącej praktyk/stażu/wolontariatu. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom 

i organom publicznym w szczególności, podmiotom kierującym na staż / praktykę / wolontariat, zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny dostawca usługi komunikatora internetowego, zewnętrzne biuro finansowo – kadrowe.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres realizacji Umowy dotyczącej praktyk / wolontariatu / stażu oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań i obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres:

 • 6 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny.

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG.

Klauzula Informacyjna dla Uczestników PPK

Zgodnie z art. 13 RODO ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej „RODO”) informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą  w celu:

 • realizacji  obowiązków wynikających z przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy.
 • Ustawa z  dnia  4  października  2018  r., o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie danych jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z obsługi PPK.

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym w szczególności: Instytucja Finansowa w zakresie PPK, zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzne biuro finansowo – kadrowe.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane będą w szczególności przez okres trwania stosunku pracy oraz okresy prawem określone, w szczególności:

 • 50 lat zgodnie z art.125a ust. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
 • 10 lat zgodnie z art.125a ust. 4a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
 • 10 lat zgodnie z art. 94 pkt 9b) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG.

Klauzula Informacyjna dla użytkowników Facebook.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej „Rozporządzenie”) informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage ADO, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. 
 • art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych, o jakich mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w zakresie danych osobowych o jakich mowa w art. 9 ust. 1 RODO w związku z realizacja prawem określonych zadań.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, z wyłączeniem sytuacji, kiedy obowiązek podania danych i ich zakres określony jest przepisami prawa – w takim wypadku brak podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celu, dla którego dane miały być przetwarzane. 

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych:  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym w szczególności: zewnętrzna kancelaria prawna oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, jak również podane dane udostępniane będą Faceook Ireland Limited.


Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited: 

 1. ADO i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage ADO.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

 1. Zakres odpowiedzialności ADO za przetwarzanie Pani/a danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez ADO celów przetwarzania

 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy.

Zgodnie z art. 13  RODO ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej „RODO”) informuje się co następuje

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody podane dane osobowe przetwarzane będą na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych. 

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
  1. w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa,
  2. na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r., o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w szerszym zakresie aniżeli określony przepisami prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym w szczególności: zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny dostawca usług komunikatora, zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzne biuro finansowo – kadrowe.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest do czasu zamknięcia postępowania rekrutacyjnego, w związku z którym została złożona.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych dane będą przetwarzane do upływu okresu 6 miesięcy, przyjmując, iż pierwszym miesiącem jest styczeń kolejnego roku kalendarzowego – chyba, że zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana przed tym terminem.

Jeśli nie toczy się żadne postępowanie rekrutacyjne, a złożone zostały Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne i nie wyraziła Pani/Pan zgody na to, aby ADO przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych dokumentacja rekrutacyjna jest niszczona niezwłocznie i nie podlega ona zwrotowi.

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG. 

Klauzula Informacyjna dla osób kontaktujących się telefonicznie. 

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: The Humans Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 36 B, 90-552 Łódź (KRS: 0000788804 NIP: 7282844757) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email office@thehumans.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani  dane osobowe utrwalone w ramach zarejestrowanej rozmowy telefonicznej przetwarzane będą  w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania,
 • w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w postaci SMS / MMS zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych produktów lub usług przez ww.  ADO. 

Podstawa prawna przetwarzania: 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Przepisy Ustawy i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności:

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu z wykorzystaniem numeru telefonu i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania, czy zrealizowania kontaktu w celu przedstawienia informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług  oferowanych przez ADO. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym w szczególności: zewnętrzna kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie cel ich przetwarzania lub też do czasu realizacji wniesionego sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. 

Prawa osoby której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

• żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG.

Zacznijmy pracę nad Twoim projektem

Interesuje mnie

Stworzenie / optymalizacja aplikacji moblinej lub systemu dedykowanego

Interesuje mnie

Stworzenie serwisu lub materiałów do kampanii

Interesuje mnie

Stała obsługa marketingowa

 • Lotos
 • Orange
 • Eurocash Delikatesy Centrum
 • Ambra Kocham Wino
 • Grupa Żywiec
 • Clariant
 • Makro